Theoriekurse:  Beginn am 9. Januar 2019

                 Beginn am 26. Januar 2019 (Samstags Kurs

                 Beginn am 6. März 2019

                 Beginn am 8. Mai 2019

                 Beginn am 14. August 2019

                 Beginn am 30. Oktober 2019

Ferienkurse:   Sommerferien 25. Juli bis 7. August

Bitte Beachten bei allen Kursen nur noch begrenzte Plätze verfügbar !